Sungroup บริษัท ซันฟีด จำกัด ,บริษัท ซันอโกร จำกัด ,บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ,บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ,บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด

บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด

ดำเนินการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการชำแหละ และผลิตเพื่อแปรรูป

ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อของทางบริษัท โดยนำลูกไก่ (Day Old Chick) มาเลี้ยงเป็นไก่เนื้อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยจะรับลูกไก่จาก โรงฟักไข่ซันฟู้ด  และรับอาหารไก่จากบริษัทซันฟีด  ทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวด  อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพส่งเข้ามายังโรงงานชำแหละไก่เพื่อผลิตเป็นอาหารต่อไป

ซันฟาร์มมีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในการผลิตของ ALO