SUNGROUP,ไก่สมุนไพร, ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

ซันอาสา สร้างห้องน้ำ พนักงานแผนกห้องล้วง หมู่บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

รูปกิจกรรมของบริษัท

ชาวซันอาสา ร่วมกันสร้างห้องน้ำให้แก่พนักงานแผนกห้องล้วง ที่หมู่บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่26-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางซันอาสา ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ Sungroup และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ โดยได้รับงบประมาณจากชมรมซันอาสา เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานในองค์กรด้วย

Continue reading

มอบทุนการศึกษาบริษัทในเครือซันกรุ๊ป ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2558 และวันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2558

รูปกิจกรรมของบริษัท

       เนื่องด้วยเครือ SunGroup ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันปี 2558รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรพนักงาน
       สำหรับในปี 2558 นี้ คณะกรรมการทุนการศึกษาในเครือซันกรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจำนวน 60 คน ดำเนินการคัดเลือกทุนที่สมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 437 ทุน จากพนักงาน 388 คน ได้ทุนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 371 ทุน รวมเป็นเงิน 1,494,000 บาท
       โดยแบ่งออกเป็นระดับทุนการศึกษา ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา 176 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 528,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 83 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวม 332,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 63 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 315,000 บาท
- ระดับอาชีวศึกษา ( ปวส. ) 25 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวม 150,000 บาท
-

Continue reading

Run for Me Mini marathon 2015... วิ่งครั้งไหน ก็ไม่เท่าครั้งนี้ ...

รูปกิจกรรมของบริษัท

กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง สัตวบาล-เกษตรศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 “Run for Me Mini marathon 2015”... วิ่งครั้งไหน ก็ไม่เท่าครั้งนี้ จัดโดยภาควิชาสัตวบาล แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และรู้ถึงการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สัตว์ เลือกรับประทานอาหารโปรตีนคุณภาพสูง “ เนื้อ นม ไข่ “ ที่ถูกต้อง และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ทางซันกรุ๊ปได้นำผลิตภัณฑ์ "ไก่ฮาบุโทริ" ไก่เลี้ยงด้วยอาหารสมุนไพร ปลอดฮอร์โมน

Continue reading