Sungroup บริษัท ซันฟีด จำกัด ,บริษัท ซันอโกร จำกัด ,บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ,บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ,บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1.  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์)
 
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่

โดยซื้อลูกไก่พ่อ-แม่พันธุ์ สายพันธุ์ ROSS 308  ควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด
อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์

2.  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงฟัก)

 ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่

3. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงชำแหละ)

ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป และอาหารพร้อมปรุงทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายภายในประเทศ
โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด


สถานที่ตั้งสำนักงาน   :       เลขที่ 1/97-98  ถนนพหลโยธิน ซอย 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้งฟาร์มไก่พันธุ์    :   ฟาร์ม1 เลขที่ 93 หมู่1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
                                                 ฟาร์ม 2  เลขที่ 20 หมู่ 2 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
วันเปิดกิจการ     :   วันที่ 13 มกราคม 2538
ผลิตภัณฑ์       :        ไข่ฟัก
พื้นที่ทำการ     :       ฟาร์ม 1 พื้นที่ 259 ไร่, ฟาร์ม 2 พื้นที่ 261 ไร่
สถานที่ตั้งโรงฟักไข่     :     เลขที่ 75 หมู่   ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
วันเปิดกิจการ   :     วันที่ 13 มกราคม 2538
ผลิตภัณฑ์       :        ไก่เนื้อ
พื้นที่ทำการ      :      41 ไร่
สถานที่ตั้งโรงชำแหละ    :      เลขที่ 69 หมู่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
วันเปิดกิจการ   :     วันที่ 13 มกราคม 2538
ผลิตภัณฑ์        :       เนื้อไก่สด, เนื้อไก่แช่แข็ง, ผลิตภัณฑ์จากไก่
พื้นที่ทำการ      :     208 ไร่ 2 งาน 38 ตร.วา

แผนที่