SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

TQM Best Practice Award ครั้งที่ 16

TQM Best Practice Award ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 และ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ จากผลงานนวัตกรรมกระบวนการของผู้บริหาร ที่เป็นแนวหน้าในเรื่องคุณภาพ ในโครงการให้คำปรึกษา แนะนำโดย TQM Guru ของเรา เพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นตั้งใจคิดค้นสร้างสรรค์ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติในแต่ละสาขาของกระบวนการทำงานโดยใช้แนวทางการบริหารธุรกิจแบบTQMของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเผยแพร่ "แบบอย่างที่ดีเยี่ยม(TQM Best-Practice)" ต่อสาธารณะอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ