SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

มอบทุนการศึกษาบริษัทในเครือซันกรุ๊ป ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2558 และวันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2558

       เนื่องด้วยเครือ SunGroup ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันปี 2558รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรพนักงาน
       สำหรับในปี 2558 นี้ คณะกรรมการทุนการศึกษาในเครือซันกรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจำนวน 60 คน ดำเนินการคัดเลือกทุนที่สมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 437 ทุน จากพนักงาน 388 คน ได้ทุนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 371 ทุน รวมเป็นเงิน 1,494,000 บาท
       โดยแบ่งออกเป็นระดับทุนการศึกษา ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา 176 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 528,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 83 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวม 332,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 63 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 315,000 บาท
- ระดับอาชีวศึกษา ( ปวส. ) 25 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวม 150,000 บาท
- ระดับอุดมศึกษา ( ป.ตรี ) 24 ทุน ทุนละ 7,000 บาท รวม 168,000 บาท

       และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างภาคเอกชนและชุมชนรอบข้าง จึงได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในเขตอำเภอวังม่วง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบุตรของพนักงานบริษัทในเครือ SUNGROUPศึกษาอยู่ ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จำนวน 28 ทุน 93000 บาท
2. โรงเรียนบ้ามมณีโชติสามัคคี จำนวน 15 ทุน 47000 บาท
3. โรงเรียนจำรัสวิทยา จำนวน 13 ทุน 41000 บาท
4. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จำนวน 7 ทุน 32000 บาท